Soutěžní řád

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je firma PLK s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250 84 Sibřina, ČR, IČ: 28444248 (dále jen organizátor).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky. Soutěž probíhá v termínu uvedeném na stránce souteže (dále jen doba platnosti soutěže).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv starší 18 let s platnou emailovou adresou a trvalým bydlištěm na území České republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, sourozenec a manžel/manželka.

Účast v soutěži je zdarma.

4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Každé odpovědi doručené v rámci doby platnosti soutěže, bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž byla zaregistrována.

Výhercem ceny se stane soutěžící se správnou odpovědí vybraný náhodným losem čísla.

Cenou pro výherce je organizátorem předem určené zboží/poukázka.

Výherci cen budou kontaktováni na poskytnuté e-mailové adrese či telefonu.

Cena bude výherci zaslána na adresu, kterou sdělí organizátorovi soutěže. Pokud se výherce o výhru na základě emailu oznamujícím výhru neohlásí po dobu 30 dnů od odeslání tohoto emailu, propadá výhra do dalších kol soutěže a nárok na výhru tak zaniká

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nedostupné e-mailové schránky či změny e-mailové adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena. Výhra účastníka, kterého z důvodů ležících nikoli na straně organizátora nebude možno kontaktovat a včas jej informovat o výhře, propadají ve prospěch organizátora.

Organizátor nepřebírá odpovědnost za nedoručené zásilky prostřednictvím dalších společností.

Odpovědnost organizátora za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Účastník odesláním odpovědi souhlasí s pravidly soutěže, schvaluje tato pravidla a souhlasí s obdržením komerčního sdělení souvisejícího se soutěží. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, souhlas uděluje na dobu neurčitou. V případě, že se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce organizátora. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména agenturami pověřenými zajištěním této soutěže. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi.